The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mediterraneann: 25 sene önce (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=872605)

cak 12-21-2011 01:46 AM

To mediterraneann: 25 sene önce
 
o taşhandan gümüşten kartal bir takımı biri için almıştım ve uçtu kayboldu.
çifte minare önünde içinde steteskopum olan bond çantalı bir fotom var.
palandökenin eteklerinde şimdiki gibi donanımlar yoktuki .biz pikniği tercih etmiştik .tabii menuyu yazmıyorum.
siz oralardayken ben geçmişimi görüyor gibiyim. anılar hep olmalı .slm


All times are GMT. The time now is 05:58 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.