写真

Photographer's Note

Godine 1933. Jugoslovensko Učiteljsko Udru枡nje, podru柤ica Dunavske banovine u Novom Sadu je od Novog Sada kupilo zemlji嗾e za izgradnju Učiteljskog doma. Zemlji嗾e je uknji枡no oktobra 1935. godine i plaćeno 42 000 dinara. Građevinski plan za zgradu Učiteljskog doma uradio je arhitekta Danilo Kaćanski. Vajar Karlo Baranji je 1934. godine izradio figuru Đorđa Nato啼vića koja je kasnije postavljena iznad ulaznih vrata Učiteljskog doma. U vreme kada je, delimično Udru枡njem jugoslovenskih učitelja, izgrađen Učiteljski dom, predsednik Sekcije za Dunavsku banovinu bio je učitelj Đorđe Mirkov. Potreban novac su za tu svrhu davali svi članovi udru枡nja, koliko je ko tada imao. Savremenik, profesor Mi啾 Lazić seća se da ih je, kao učenike somborske Preparandije, pozvao razredni stare喨na i molio da prilo枡 novac za predstojeću gradnju. Odaziv je bio veliki, a po嗾o im je rečeno kolika je cena jedne opeke, đaci budući učitelji su znali i sa ponosom isticali i to koliko je njihovih opeka u Dom ugrađeno. Profesor Lazić je svojim prilogom ugradio deset opeka. Temelji Učiteljskog doma osvećeni su jula 1935. godine, a upotrebna dozvola izdata je već marta meseca 1936. Zavr啼tkom gradnje, koja je ko嗾ala 1. 300,00 dinara, učitelji su dobili komfornu, prostranu trospratnu zgradu sa dobro planiranim prostorom. U prizemlju su bile prostorije za sme嗾aj učitelja i učenika, takođe i onih koji su dolazili ili samo prolazili kroz Novi Sad. Na prvom spratu bile su velika dvorana, pedago嗅i muzej i biblioteka, koja je uz veliki broj knjiga bila snabdevena svim neophodnim i aktuelnim domaćim i stranim časopisima. Na drugom i trećem spratu bili su stanovi za izdavanje, a od tog novca trebalo je izdr杪vati postojeće ustanove u Domu. Međutim, ni učiteljima se nije dalo da dugo koriste svoj Dom. Posle Drugog svetskog rata nove vlasti su, ipak, donele zadovoljavajuću odluku da se u nekada嗜ji Učiteljski dom useli Klub prosvetnih radnika. Sve dok im prostor nisu oduzeli zbog sme嗾aja Мarksističke tribine. Klub je po načinu rada bio uzor za sva druga udru枡nja u gradu. Najvi啼 je u upotrebi bila velika sala na prvom spratu. U njoj su organizovane tematske tribine, svirao je učiteljski tambura嗅i orkestar, izvođeni su koncerti klasične muzike, pevane su kompozicije 隔berta, Mocarata i Bajića, ali su ipak od svih aktivnosti uvek bile najinteresantnije subotnje igranke. Čuvene su bile i zajedničke proslave novih godina. U klubu su počele mnoge ljubavi, dogovoreni brojni brakovi i kumstva. Tih godina je ovo agilno udru枡nje imalo 3 500 članova, a na njihovom čelu stajao je predsednik, učitelj Bata Sečujski.
UČITELjSKI DOM Kasnije su prostorije ustupljene Pedago嗅om zavodu Novog Sada, koji je ovde formirao svoju biblioteku, čiji je osnovni fond inače nastao u predratnom periodu. Dana嗜je stanje Učiteljskog doma, jednog od najznačajnijih dela novosadske moderne arhitekture, zaslugom mnogobrojnih korisnika i vlasnika, koji nisu ulagali novac u njegovu gradnju, veoma je lo啼, a zapu嗾ena fasada sa koje prete da se obru啼 čitavi blokovi malterske oplate zahteva hitnu obnovu. (preuzeto iz knjige Donke Stančić Novi Sad od kuće do kuće u izdanju Zavoda za za嗾itu spomenika kulture grada Novog Sada, 2005.) Na cilj je da ovoj zgradi vratimo ime, značaj i prvobitnu namenu. 仔limo da ona bude centar za stručno usavr啾vanje prosvetnih radnika (a pre svega učitelja), biblioteka i multimedijalni nastavni centar.

In 1933, the Yugoslav Teachers' Association, a branch of the Danube Banovina in Novi Sad from Novi Sad bought land for the construction of Teacher home. The land was registered in October 1935 and paid 42 000 pounds. Construction plans for home building Teacher done by the architect Danilo Kaćanski. Sculptor Charles Baranja in 1934 made the figure of George Nato啼vića which was later placed above the entrance door of Teacher home. At the time, part of the Yugoslav Association of teachers, teachers' home was built, President of the Section for the Danube Banovina was a teacher Djordje Mirkov. Needed money for this purpose, giving all members of the association, how then had ko. Contemporary, Professor Misa Lazic recalls them, as students of Sombor Preparandije, homeroom teacher called and asked to contribute money for the upcoming construction. Turnout was high, and as they were told what the price of a brick, students - future teachers knew and pointed with pride and how their brick house built. Professor Lazić With the magazine installed ten bricks. Teacher based at home were consecrated in July 1935, a use permit has already been issued in March 1936. Upon completion of construction, which cost 1 300,00 dinars, teachers were given a comfortable, spacious three-storey building with a well-planned space. On the ground floor there were rooms for the accommodation of teachers and students, also those who came or just passing through Novi Sad. On the first floor were large hall, Pedagogical Museum and Library, which has a large number of books were provided with all necessary and current national and international journals. On the second and third floors were flats, and this money is supposed to support existing institutions in the House. However, neither the teachers did not feel that long used their house. After World War II the new government, however, brought a satisfactory decision to the former home of Teacher Educators' Club moves. As long as they are not deducted for room accommodation "Marxist debate". Team mode after a role model for all other associations in the city. Most in use was a large room on the first floor. It organized thematic debates, he played tambura orchestra teacher, performed concerts of classical music, as sung compositions by Schubert, Mocarata and Bajic, but they are all of the activities were always the most interesting Saturday dance. Famous were the joint celebration of the new year. The club began to love many, many arranged marriages and godfather. In those years, this agile Association had 3 500 members, and at their head stood a president, a teacher Bata Sečujski.
TEACHER DOM later transferred to the premises of the Pedagogical Institute in Novi Sad, which is here formed his library, whose main fund normally originated in the prewar period. The present state of Teacher home, one of the most significant works of modern architecture Novi Sad, thanks to the many users and owners, who did not invest the money in its construction, it is very bad, a derelict facade with threatening to come crashing down whole blocks mortar formwork requires urgent restoration. (Taken from the book Donke Stančić Novi Sad from house to house, published by the Institute for Protection of Cultural Monuments of Novi Sad, 2005.) Our goal is to return the name of this building, and the importance of the original purpose. We want it to be a center for professional development of teachers (primarily teachers), a library and a multimedia learning center.

Tekst sa wikipedije.
Text from wikipedia.

Photo Information
Viewed: 986
Points: 46
Discussions
  • None
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3975 W: 264 N: 1968] (8738)
View More Pictures
explore TREKEARTH